Ceny a kvalita

Obchod

Preklady

Pri tvorbe cien za bežné preklady pracujeme systémom oceňovania za slovo zdrojového textu. To znamená, že na každý dokument obratom vystavíme rozpočet na základe analýzy počtu slov a ich opakovanosti (zľavy na opakované slová v konečnom dôsledku výrazne znižujú celkovú cenu za danú zákazku), čím klientovi vopred poskytujeme presnú cenu za preklad daného dokumentu a dodaciu lehotu. Využívanie prekladateľských programov nám umožňuje vystaviť rozpočet aj na veľký objem dokumentov v krátkom čase. V prípade dlhodobej spolupráce poskytujeme zľavy na preklady a výhodné platobné podmienky.
Na rozdiel od bežných prekladov, cena súdne overeného prekladu sa stanovuje podľa celkového počtu normostrán vypracovaného prekladu.

Tlmočenie

Cenovú ponuku vypracujeme na základe vašej požiadavky obsahujúcej jazykovú kombináciu, časový rozsah, typ tlmočenia a miesto realizácie. V prípade dlhodobých tlmočení (niekoľko po sebe nasledujúcich týždňov, prípadne mesiacov), poskytujeme zľavy.

Kvalita

Zabezpečenie kvality prekladu je neustály proces: od výberu vhodného prekladateľa - odborníka na danú oblasť, cez využitie počítačových nástrojov, kontroly pri prechode prekladu jednotlivými etapami prekladateľského procesu až po záverečnú korektúru prípadne opätovné čítanie. Toto všetko realizujeme aj vďaka interne vyvinutému programu na riadenie projektov a hodnoteniu dodávateľov v zmysle normy ISO 9001. V zhode s ustanoveniami danej normy sú aj naši tlmočníci dôsledne vyberaní podľa požiadaviek klienta a následne sú pravidelne hodnotení na základe referencií a spätných väzieb zo strany zadávateľov.

Referencie